zi 1

茲兹資资仔吱咨姿孜孳嵫淄滋澬粢緇缁菑觜訾諮谘貲赀輜辎鄑錙锱鎡髭鯔鲻鼒齜龇

zi 3

子紫梓滓仔秭笫姊籽耔胏茈訾

zi 4

自字恣剚漬渍牸眥胾

zi 5


 

za 1

扎紮扎匝咂

za 2

雜杂咱砸


ze 2

澤泽責责則则咋嘖啧幘帻擇择笮舴萴賾赜迮

ze 3

ze 4

仄昃


 

zai 1

災灾哉栽甾

zai 3

宰載载崽

zai 4

在再載载


 

zao 1

糟蹧糟遭

zao 2

鑿凿

zao 3

早棗枣澡璪藻蚤

zao 4

造噪慥灶燥皂譟噪躁


zei 2

賊贼


 

zou 1

鄒邹陬騶驺鯫鲰掫棸緅菆諏诹謅诌

zou 3

zou 4

奏揍


 

zan 1

zan 2

zan 3

攢攒趲趱寁拶

zan 4

暫暂讚赞贊赞瓚瓒酇鏨錾


zen 3

zen 4

譖谮


 

zang 1

髒脏贓赃牂臟脏臧

zang 3

駔驵

zang 4

葬藏奘臟脏


 

zeng 1

曾增憎橧矰繒缯罾

zeng 4

贈赠甑繒缯


 

zu 1

zu 2

足卒捽族鏃镞

zu 3

祖組组詛诅阻俎珇 

zuo 1

zuo 2

昨捽

zuo 3

左佐

zuo 4

坐作做唑座怍柞祚胙葄酢鑿凿阼zui 3

嘴觜

zui 4

最罪醉檇晬蕞 

zun 1

尊樽遵鐏墫壿

zun 3

噂撙 

zuan 1

鑽钻

zuan 3

纂籫纘缵

zuan 4

賺赚鑽钻 

zong 1

宗棕綜综縱纵翪豵蹤踪騣鬃鬷

zong 3

總总傯偬摠

zong 4

縱纵粽從从